Trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên

0 109

Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg là những quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động là nhà giáo đã nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập . Việc giải quyết hưởng chế độ này được thể hiện theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg, Công văn số 4281/BHXH-CSXH Công văn số 6499/BGDĐT-TCCB. Sau đây, LawFirm.Vn sẽ cụ thể những nội dung như sau:

1. Điều kiện để được giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg

Căn cứ Điều 2, Điều 3 Quyết định 52/2013/QĐ-TTg, điều kiện để được giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định này là:

Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội hoặc giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập). Có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập từ đủ 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên;

b) Nghỉ hưu (kể cả trường hợp chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu) trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011;

c) Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2012. Trường hợp đang tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

Lưu ý: Một số hướng dẫn chi tiết về các điều kiện để được giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg tại Công văn số 6499/BGDĐT-TCCB:

– Căn cứ quy định tại mục 1 Công văn số 6499/BGDĐT-TCCB, nhà giáo trước khi nghỉ hưu đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1994 đến ngày 31/5/2011, bao gồm:

+ Giáo viên đang trực tiếp tham gia giảng dạy tại cơ sở giáo dục mầm non công lập (kể cả cô nuôi dạy trẻ, trông trẻ, giữ trẻ trước đây);

+ Giáo viên đang trực tiếp tham gia giảng dạy tại cơ sở giáo dục phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề công lập;

+ Giảng viên (cán bộ giảng dạy) đang trực tiếp tham gia giảng dạy tại cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng công lập;

+ Hiệu trưởng (giám đốc), phó hiệu trưởng (phó giám đốc), trưởng khoa, chủ nhiệm khoa, phó trưởng khoa, phó chủ nhiệm khoa, trưởng ban, phó trưởng ban, trưởng phòng, phó trưởng phòng, tổ trưởng, tổ phó (chuyên môn) đang trực tiếp tham gia giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập;

+ Nhà giáo kiêm nhiệm công tác Bí thư đảng bộ, Chủ tịch công đoàn, Thư ký công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Tổng phụ trách Đội đang trực tiếp tham gia giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập;

+ Nhà giáo chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1994 đến ngày 31/5/2011 và hội đủ các điều kiện quy định tại Điều 3 Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg.

– Căn cứ quy định tại mục 2 Công văn số 6499/BGDĐT-TCCB, thời gian tính hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập, bao gồm:

+ Thời gian giảng dạy đã được tính hưởng chế độ hưu trí của các đối tượng nêu trên;

+ Thời gian là giáo viên vỡ lòng trước ngày 08/4/1976 được tính liên tục sau khi xét tuyển vào biên chế Nhà nước;

+ Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự là nhà giáo thuộc đối tượng nêu tại mục 1 công văn này;

+ Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản (trong thời gian là nhà giáo đang giảng dạy) đã được tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật;

+ Thời gian đi học ở trong nước mà vẫn giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập (nơi đang công tác);

+ Thời gian là nhà giáo giảng dạy có kiêm nhiệm công tác khác tại vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Hình minh họa. Trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên

2. Mức trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg

Căn cứ Điều 4 Quyết định 52/2013/QĐ-TTg mục 2 Công văn số 4281/BHXH-CSXH quy định, mức trợ cấp một lần bằng tiền, được xác định theo công thức sau đây:

Số tiền trợ cấp = (Lương hưu hàng tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp

Trong đó:

– Lương hưu hằng tháng là mức lương hưu đang hưởng tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành (15/10/2013)

– Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục công lập quy định tại Điều 2 Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg đã được tính hưởng chế độ hưu trí (nếu không liên tục thì được cộng dồn)

+ Thời gian tính hưởng trợ cấp nếu có tháng lẻ từ 3 tháng đến 6 tháng thì tính bằng 1/2 năm

+ Thời gian tính hưởng trợ cấp nếu từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính bằng 1 năm.

– Trường hợp đã từ trần từ ngày 01/01/2012 đến trước ngày 15/10/2013 (ngày Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg có hiệu lực) mà đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg nhưng chưa được giải quyết thì tính điều chỉnh mức lương hưu đến tháng 10/2013 để làm căn cứ tính trợ cấp.

– Trường hợp từ trần kể từ ngày 15/10/2013 trở đi mà đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Quyết định s 52/2013/QĐ-TTg nhưng chưa được giải quyết thì lấy mức lương hưu tháng 10/2013 để làm căn cứ tính trợ cấp.

– Trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định mà từ ngày 01/01/2012 trở đi được hưởng lại lương hưu nếu đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg thì lấy mức lương hưu tháng 10/2013 để làm căn cứ tính trợ cấp.

3. Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg

3.1. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Quyết định 52/2013/QĐ-TTgmục 3 Công văn số 4281/BHXH-CSXH, Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp gồm:

Đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu, hồ sơ gồm:

+ Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Mẫu số 01-QĐ52 ban hành kèm theo Công văn số 4281/BHXH-CSXH (01 bản chính);

+ Bản chụp Quyết định hưởng chế độ hưu trí của người hưởng trợ cấp quy định tại Điều 2 Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg.

– Đối với nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng chưa được giải quyết, đã chết từ ngày 01/01/2012 trở đi, hồ sơ gồm:

+ Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân theo Mẫu số 02-QĐ52 ban hành kèm theo Công văn số 4281/BHXH-CSXH (01 bản chính);

+ Bản chụp Quyết định hưởng chế độ hưu trí của người hưởng trợ cấp quy định tại Điều 2 Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg;

+ Bản sao (01 bản) Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết.

3.2. Thời hạn giải quyết

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Quyết định 52/2013/QĐ-TTg, thời hạn giải quyết hưởng trợ cấp trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan Bảo hiểm xã hội nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị của người đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định 52/2013/QĐ-TTg.

– Trường hợp Bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Trợ cấp được trả vào tháng liền kề với tháng đã được giải quyết hưởng trợ cấp.

3.3. Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg

Căn cứ mục 4 Công văn số 4281/BHXH-CSXH quy định trách nhiệm trong việc giải quyết hưởng trợ cấp:

– Đối với người lao động, thân nhân người lao động:

+ Nộp hồ sơ tại BHXH huyện

+ Căn cứ thời điểm ghi trên giấy hẹn của cơ quan BHXH để đến nhận Quyết định hưởng trợ cấp và tiền trợ cấp.

– Đối với BHXH huyện:

+ Tiếp nhận hồ sơ từ người lao động, thân nhân người lao động chuyển BHXH tỉnh.

+ Tiếp nhận hồ sơ đã giải quyết từ BHXH tỉnh để trả cho người lao động, thân nhân người lao động.

– Đối với BHXH tỉnh:

+ Tiếp nhận hồ sơ từ BHXH huyện

+ Giải quyết và trả hồ sơ đã giải quyết cho BHXH huyện.

4. Lập dự toán, chi trả và quyết toán

– Vui lòng xem thêm tại Mục 5 Công Văn 4281/BHXH-CSXH ngày 29/10/2013

Kết luận:  Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg là những quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động là nhà giáo đã nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập. Khi thực hiện người lao động cần xem quy định tại Quyết định 52/2013/QĐ-TTg, Công văn số 4281/BHXH-CSXH Công văn số 6499/BGDĐT-TCCB.

5/5 - (100 bình chọn)


LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng phản hồi tại trang Liên hệ của Website hoặc qua email: support@lawfirm.vn
Có thể bạn quan tâm
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bình luận tại đây hoặc Hỗ trợ trực tiếp qua zalo: 0782244468x