Tiếp thu ý kiến thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định báo cáo ĐTM

0 132

Dựa trên Luật bảo vệ môi trường 2014, Nghị định 18/2015/NĐ- CP và Thông tư 25/2019/TT-BTNMT, LawFirm.Vn sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về vấn đề “Tiếp thu ý kiến thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.”

1. Khái niệm

Môi trường là hệ thống các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo có tác động đối với sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật, theo khoản 1 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2014.

Đánh giá môi trường chiến lược là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển để đưa ra giải pháp giảm thiểu tác động bất lợi đến môi trường, làm nền tảng và được tích hợp trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững, theo khoản 22 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2014.

2. Tiếp thu ý kiến thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Tiếp thu ý kiến thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được thực hiện theo quy định tại Điều 17 Luật Bảo vệ môi trường 2014 cụ thể như sau:

– Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có trách nhiệm hoàn chỉnh báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và dự thảo văn bản chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định.

– Cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược báo cáo bằng văn bản kết quả thẩm định cho cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

– Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược là căn cứ để cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

Hình minh họa. Tiếp thu ý kiến thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định báo cáo ĐTM

3. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được quy định cụ thể tại Điều 11 Nghị định 18/2015/NĐ- CP như sau:

– Cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược trong thời hạn tối đa mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đã được cơ quan đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược hoàn chỉnh trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định.

– Cơ quan thẩm định, phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có trách nhiệm xem xét toàn diện, khách quan những ý kiến, kiến nghị của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược trong quá trình thẩm định, phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

– Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược phải thể hiện được quá trình thẩm định, kết quả đạt được và những tồn tại cơ bản của việc thực hiện đánh giá môi trường chiến lược, những đề xuất, kiến nghị của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược để cấp có thẩm quyền làm cơ sở xem xét, quyết định phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

4. Các mẫu thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Theo Điều 3 Thông tư 25/2019/TT-BTNMT, các mẫu thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược bao gồm:

– Cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy định tại Mu số 01a Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

– Quyết định thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy định tại Mu số 02a Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

– Bản nhận xét của ủy viên hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy định tại Mu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

– Phiếu thẩm định của ủy viên hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy định tại Mu số 07 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

– Biên bản họp hội đồng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy định tại Mu số 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

– Văn bản thông báo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy định tại Mu số 01b Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Kết luận: Tiếp thu ý kiến thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được quy định dựa trên dựa trên Luật bảo vệ môi trường 2014; Nghị định 18/2015/NĐ- CP và Thông tư 25/2019/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường .

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap