Thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc

0 270

Thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là việc thi hành các biện pháp xử lý vi phạm hành chính cho từng đối tượng cụ thể với những mức độ hành vi tương đương. Sau đây, LawFirm.Vn sẽ cụ thể nội dung đó qua Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, Bộ luật Hình sự 2015, Nghị định 02/2014/NĐ-CP.

1. Khái niệm chung

 – Đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật xử lý vi phạm hành chính nhằm mục đích giúp họ học văn hóa, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường.( khoản 1 Điều 91 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012).

– Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật xử lý vi phạm hành chính để lao động, học văn hoá, học nghề, sinh hoạt dưới sự quản lý của cơ sở giáo dục bắt buộc, theo khoản 1 Điều 93 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012)

– Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật xử lý vi phạm hành chính để chữa bệnh, lao động, học văn hóa, học nghề dưới sự quản lý của cơ sở cai nghiện bắt buộc, theo khoản 1 Điều 95 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

2. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Theo Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, các đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là:

– Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự.

+ Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý quy định tại Bộ luật hình sự

+ Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

+ Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng thực hiện hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Hình minh họa. Thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc

3. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Theo Điều 94 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 các đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là:

+ Người thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của tổ chức trong nước hoặc nước ngoài;

+ Người thực hiện hành vi xâm phạm tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài;

+ Người thực hiện hành vi vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng không có nơi cư trú ổn định.

4. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiệm bắt buộc

Theo Điều 3 Nghị định 221/2013/NĐ-CP đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là:

– Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện.

– Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy nhưng không có nơi cư trú ổn định.

5. Thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

5.1. Cơ quan thi hành

Theo khoản 1 Điều 110 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ quan đã gửi hồ sơ đề nghị có trách nhiệm tổ chức thi hành như sau:

– Công an cấp huyện đưa người phải chấp hành quyết định vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc;

– Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an cấp huyện đưa người phải chấp hành quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Thời hạn chấp hành quyết định được tính từ ngày người phải chấp hành quyết định bị tạm giữ để đưa đi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, theo khoản 2 Điều 110 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

5.2. Hồ sơ đưa người đã có quyết định vào trường giáo dưỡng

Theo khoản 1 Điều 12 Nghị định 02/2014/NĐ-CP, hồ sơ đưa người đã có quyết định vào trường giáo dưỡng bao gồm:

– Quyết định của Tòa án nhân dân cấp huyện về việc áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng;

– Bản tóm tắt lý lịch và hành vi vi phạm pháp luật của người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng;

– Danh, chỉ bản của người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng;

– Bản sao các quyết định giáo dục đã áp dụng (nếu có);

– Quyết định giao cho gia đình, tổ chức quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp này (nếu có);

– Tài liệu khác liên quan đến nhân thân của người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng (nếu có).

5.3. Hồ sơ đưa người đã có quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Theo khoản 1 Điều 27 Nghị định 02/2014/NĐ-CP, hồ sơ đưa người đã có quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc bao gồm:

– Quyết định của Tòa án nhân dân về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc;

– Quyết định giao cho gia đình, tổ chức quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc trong thời gian làm thủ tục (nếu có);

– Bản tóm tắt lý lịch và hành vi vi phạm pháp luật của người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc;

– Bản sao các quyết định giáo dục đã áp dụng (nếu có);

– Danh, chỉ bản của người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc;

– Tài liệu cần thiết khác liên quan đến nhân thân của người phải chấp hành quyết định và để phục vụ cho việc quản lý, giáo dục người đó (nếu có).

5.4. Hồ sơ tiếp nhận người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Theo khoản 2 Điều 16 Nghị định 221/2013/NĐ-CP, hồ sơ tiếp nhận người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bao gồm:

– Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân cấp huyện;

– Bản sao biên bản đưa người thi hành quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do cơ quan Công an cấp huyện cung cấp;

– Bản sao tóm tắt lý lịch của người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do cơ quan lập hồ sơ cung cấp.

Kết luận: Thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là các biện pháp áp dụng đối với những đối tượng có hành vi thuộc phạm vi điều chỉnh theo quy định pháp luật của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, Nghị định 02/2014/NĐ-CP, Nghị định 221/2013/NĐ-CP.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.