Quy định về hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

0 90

1. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

1.1. Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

Việc hỗ trợ về đất phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:

– Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật đất đai còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ.

– Việc hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định của pháp luật.

1.2. Các trường hợp hỗ trợ cụ thể

– Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất (Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP).

– Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp (Điều 20 Nghị định 47/2014/NĐ-CP)..

– Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở (Điều 21 Nghị định 47/2014/NĐ-CP).

– Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở (Điều 22 Nghị định 47/2014/NĐ-CP).

– Hỗ trợ người đang thuê nhà ở không thuộc sở hữu Nhà nước (Điều 23 Nghị định 47/2014/NĐ-CP).

– Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn (Điều 23 Nghị định 47/2014/NĐ-CP).

– Hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Ngoài việc hỗ trợ được liệt kê ở trên, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ khác.

Hình minh họa. Quy định về hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

2. Tái định cư

2.1. Về lập và thực hiện dự án tái định cư

Việc lập và thực hiện dự án tái định cư được thưc hiện theo quy định tại Điều 26, 27, 28 và 29 Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

2.2. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Việc lập và thực hiện dự án tái định cư được thưc hiện theo quy định tại Điều 93 Luật Đất đai 2013, Điều 30 Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

2.3. Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Việc lập và thực hiện dự án tái định cư được thưc hiện theo quy định tại Điều 30 Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

2.4. Kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Việc lập và thực hiện dự án tái định cư được thưc hiện theo quy định tại Điều 30 Nghị định 47/2014/NĐ-CP.


5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap