Phân chia, thu hồi lợi nhuận, doanh thu

0 11.044

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020,  LawFirm.Vn cung cấp các thông tin cần thiết về vấn đề “Phân chia, thu hồi lợi nhuận, doanh thu”.

1. Điều kiện để chia lợi nhuận

Căn cứ quy định tại Điều 69 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trả sau khi chia lợi nhuận.

2. Thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia

Theo Điều 70 Luật Doanh nghiệp 2020, trong trường hợp hoàn trả một phần vốn góp do giảm vốn điều lệ trái với quy định tại khoản 3 Điều 68 của Luật này hoặc chia lợi nhuận cho thành viên trái với quy định tại Điều 69 của Luật này thì các thành viên công ty phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận; phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty tương ứng với số tiền, tài sản chưa hoàn trả đủ cho đến khi hoàn trả đủ số tiền, tài sản khác đã nhận.

Kết luận: Phân chia, thu hồi lợi nhuận, doanh thu được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.