Điều lệ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

0 105

Khi có tranh chấp xảy ra, điều lệ là căn cứ pháp lý đầu tiên và quan trọng nhất được đưa ra để các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Sau đây, LawFirm.Vn sẽ cụ thể nội dung quy định về Điều lệ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, thông qua Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Thông tư 99/2020/TT-BTC.

1. Khái niệm

Hiện nay, chưa có quy định cụ thể nào về khái niệm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, nhưng thông qua các quy định về công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có thể hiểu:

– Công ty chứng khoán (CTCK) là công ty cổ phần hoặc công ty TNHH được thành lập, hoạt động theo Luật chứng khoán (LCK) và các quy định khác của pháp luật để thực hiện một, một số nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo giấy phép do  Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp: môi giới chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán.

– Công ty quản lí quỹ đầu tư chứng khoán là doanh nghiệp theo mô hình công ty cổ phần (CTCP) hoặc công ty TNHH, được thành lập để hoạt động quản lí quỹ đầu tư chứng khoán và một số hoạt động kinh doanh khác theo quy định của luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

– Điều lệ công ty có thể được hiểu là “hợp đồng” hay “luật” của công ty, của các chủ sở hữu công ty. Điều lệ công ty do các bên tự lập nhưng có nội dung không được trái với các quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc xác lập, hủy bỏ và thay thế điều lệ của công ty phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Điều lệ công ty là một tài liệu bắt buộc phải có trong hồ sơ đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp, được lưu trong hồ sơ công ty và lưu tại phòng đăng kí kinh doanh.

Hình minh họa. Điều lệ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

2. Điều lệ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Theo Điều 80 Luật Chứng khoán 2019, Điều lệ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được quy định như sau:

– Điều lệ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không được trái với quy định của Luật này và Luật Doanh nghiệp.

– Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải đăng tải toàn bộ Điều lệ trên trang thông tin điện tử chính thức của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Lưu ý:

Đối với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, thì điều lệ, nguyên tắc quản trị được thực hiện theo Điều 3 Thông tư 99/2020/TT-BTC, như sau:

– Điều lệ công ty quản lý quỹ được xây dựng phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động của công ty và phải có tối thiểu các nội dung theo Điều lệ mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư này. Công ty quản lý quỹ là công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng để xây dựng Điều lệ công ty.

– Công ty quản lý quỹ phải tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Thông tư này và quy định khác của pháp luật có liên quan về quản trị công ty.

3. Quy định về Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp

3.1. Điều lệ công ty

Theo Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020: Điều lệ công ty bao gồm:

Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp

Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

+ Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

+ Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

+ Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

+ Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung

Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

+ Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

+ Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

+ Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

3.2. Nội dung của điều lệ công ty

Theo Khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ công ty bao gồm các nội dung sau:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có)

– Ngành, nghề kinh doanh

– Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần

– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần

– Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần

– Cơ cấu tổ chức quản lý

– Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật

– Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ

– Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;

– Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần

– Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh

– Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty

– Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Kết luận: Để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán cần ban hành điều lệ thông qua các quy dịnh trên tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Thông tư 99/2020/TT-BTC.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap