Danh mục trạng thái mã số thuế (MST)

0 283.197

Danh mục trạng thái mã số thuế (MST) ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

trạng thái Tên trạng thái Thông tin chi tiết của MST Nội dung của trạng thái MST/Thông tin chi tiết của MST
Mã lý do Tên lý do
00 NNT đã được cấp MST 01 Chưa đi vào hoạt động NNT đã được cấp MST nhưng chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh
02 Đang hoạt động NNT đã được cấp MST và đã có hoạt động sản xuất kinh doanh
01 NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST 03 Tổ chức lại doanh nghiệp, tổ chức khác (chia, sáp nhập, hợp nhất) NNT chấm dứt hoạt động trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chia, sáp nhập, hợp nhất)
04 Cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự Cá nhân bị chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự
07 Giải thể/chấm dứt hoạt động đối với doanh nghiệp, hợp tác xã (bao gồm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) Doanh nghiệp, hợp tác xã đã giải thể

Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã đã chấm dứt hoạt động

08 Đã phá sản Doanh nghiệp, hợp tác xã đã phá sản
18 Là tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh Tổ chức khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế
21 Là hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp nhỏ và vừa Hộ kinh doanh đã chuyển lên doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
02 NNT đã chuyển cơ quan thuế quản lý 01 NNT đã hoàn thành thủ tục thuế tại cơ quan thuế nơi đi nhưng chưa đăng ký với cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi chuyển đến
03 NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST 03 Tổ chức lại doanh nghiệp, tổ chức khác (chia, sáp nhập, hợp nhất) NNT đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực MST khi chấm dứt hoạt động do tổ chức lại doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chia, sáp nhập, hợp nhất)
04 Cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự Cá nhân bị chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước
11 Chờ làm thủ tục giải thể/chấm dứt hoạt động đối với doanh nghiệp, hợp tác xã (bao gồm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế để thực hiện giải thể

Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế để chấm dứt hoạt động

12 Đã phá sản nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế Doanh nghiệp, hợp tác xã đã bị Tòa án có Quyết định tuyên bố phá sản nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế
13 Bị thu hồi Giấy phép hoạt động do vi phạm pháp luật NNT bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động do vi phạm pháp luật nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
15 Bị thu hồi Giấy phép hoạt động do cưỡng chế nợ thuế NNT bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế quy định của Luật Quản lý thuế
17 Là đơn vị phụ thuộc, mã số nộp thay có đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuế NNT là đơn vị phụ thuộc, mã số nộp thay có đơn vị chủ quản đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế
19 Là tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế Người nộp thuế là tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế để chấm dứt hoạt động, kinh doanh
21 Là hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp nhỏ và vừa Người nộp thuế Là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế để chuyển lên doanh nghiệp nhỏ và vừa
04 NNT đang hoạt động (áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đủ thông tin đăng ký thuế) Hết hiệu lực
05 NNT tạm ngừng hoạt động, kinh doanh 01 CQT chuyển trạng thái mã số thuế của NNT về tạm ngừng hoạt động, kinh doanh trong thời hạn đã được chấp thuận NNT được phép tạm ngừng hoạt động, kinh doanh trong thời hạn đã được cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 09 CQT ban hành Thông báo không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký CQT ban hành Thông báo không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký sau khi phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xác minh tại địa chỉ trụ sở của NNT
07 NNT chờ làm thủ tục phá sản 01 Tòa án ban hành Quyết định mở thủ tục phá sản Tòa án ban hành Quyết định mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã gửi cơ quan thuế
5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap