Công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

0 174

Sau khi hoàn thành công việc kiểm toán, bước cuối cùng của mọi cuộc kiểm toán luôn là công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Và qua bài viết này, LawFirm.Vn sẽ phân tích các quy định của Luật kiểm toán nhà nước 2015 và Quy định về công khai kết quả kiểm toán, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. (ban hành kèm theo Quyết định 1562/QĐ-KTNN) liên quan đến vấn đề này.

1. Khái niệm

Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước là văn bản do Kiểm toán nhà nước lập và công bố sau mỗi cuộc kiểm toán để đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán. Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước hoặc người được Tổng Kiểm toán nhà nước ủy quyền ký tên, đóng dấu. (khoản 1 Điều 3 Luật Kiểm toán nhà nước 2015)

2. Các quy định chung về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

Điều 50 và 51 Luật Kiểm toán nhà nước 2015 quy định như sau về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán:

Về việc công khai báo cáo kiểm toán

– Báo cáo kiểm toán sau khi phát hành được công bố công khai, trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

– Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức công khai báo cáo kiểm toán theo một hoặc một số hình thức sau đây:

+ Họp báo;

+ Công bố trên Công báo và phương tiện thông tin đại chúng;

+ Đăng tải trên trang thông tin điện tử và các ấn phẩm của Kiểm toán nhà nước;

+ Niêm yết tại trụ sở của đơn vị được kiểm toán.

Về việc công khai báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm và báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

– Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm và báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước sau khi báo cáo Quốc hội được công bố công khai theo quy định của pháp luật.

– Hình thức công khai thực hiện theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 50 của Luật này.

Hình minh họa. Công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

3. Công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán 

Được quy định tại Quy định về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán (sau đây gọi tắt là Quy định), cụ thể như sau:

a. Về mục đích, nguyên tắc, đối tượng và phạm vi công khai kết quả kiểm toán: Các Điều 2, 3, 4 của Quy định lần lượt quy định:

Về mục đích: Công khai kết quả kiểm toán nhằm phục vụ cho việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước, đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân đối với hoạt động quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán; góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công, tài sản công.

Về nguyên tắc:

– Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác và đúng pháp luật các thông tin về kết quả kiểm toán.

– Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ đối với kết quả kiểm toán đã công bố công khai.

– Không được lợi dụng việc công khai kết quả kiểm toán để làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về đối tượng và phạm vi:

– Đối tượng công khai kết quả kiểm toán gồm:

+ Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm;

+ Báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán;

+ Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán.

– Phạm vi công khai kết quả kiểm toán bao gồm: Tài liệu và số liệu về kết quả kiểm toán, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và các phụ biểu kèm theo, trừ các nội dung sau đây:

+ Tài liệu và số liệu thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật;

+ Bí mật nghề nghiệp của đơn vị được kiểm toán.

b. Về thẩm quyền, hình thức, nội dung công khai kết quả kiểm toán: Được quy định ở các Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 của Quy định, cụ thể như sau:

– Về thẩm quyền công khai kết quả kiểm toán:

Kiểm toán nhà nước tổ chức công khai đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy định này. Nội dung, hình thức và thời hạn công khai kết quả kiểm toán được thực hiện theo quy định của Quy định này.

– Về hình thức công khai kết quả kiểm toán: Việc công khai kết quả kiểm toán theo quy định của Quy định này được thực hiện bằng một hoặc một số hình thức sau đây:

+ Họp báo;

+ Công bố trên Công báo và các phương tiện thông tin đại chúng;

+ Đăng tải trên Trang thông tin điện tử và các ấn phẩm của Kiểm toán nhà nước;

+ Niêm yết tại trụ sở đơn vị được kiểm toán.

– Về nội dung công khai báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm: Gồm có

+ Tổng hợp kết quả kiểm toán năm.

+ Kết luận và kiến nghị kiểm toán.

– Về nội dung công khai báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán: Gồm có

+ Tổng hợp kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

+ Khái quát nguyên nhân chưa thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị kiểm toán.

– Về nội dung công khai báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán: Tuỳ thuộc loại hình kiểm toán của từng cuộc kiểm toán, nội dung công khai báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán bao gồm công khai đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán, trừ những nội dung quy định tại điểm a, b Khoản 2 Điều 4 của Quy định này.

Về hình thức và thời hạn công khai báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm, báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

+ Việc công bố công khai báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm, báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán được thực hiện bằng một hoặc một số hình thức quy định tại Điều 6 của Quy định này.

+ Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm, báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán phải được công khai kể từ ngày Quốc hội thông qua Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

– Về hình thức và thời hạn công khai báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán

+ Việc công bố công khai báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán được thực hiện bằng một hoặc một số hình thức quy định tại Điều 6 của Quy định này.

+ Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán sau khi phát hành được công bố công khai theo quy định của pháp luật.

Kết luận: Trên đây là các quy định của Luật Kiểm toán nhà nước cũng như Quy định về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán liên quan tới vấn đề công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán . Hy vọng với bài viết này, LawFirm.Vn đã đem đến cho bạn đọc những thông tin cơ bản và cần thiết xoay quanh vấn đề này.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap