Cầm giữ tài sản là gì? Nội dung của cầm giữ tài sản

0 12.751

1. Khái niệm cầm giữ tài sản

Cầm giữ tài sản việc bên có quyền (sau đây gọi bên cầm giữ) đang nắm giữ hợp pháp tài sản đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Cầm giữ tài sản được quy định từ Điều 346 đến Điều 350 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Hình minh họa. Biện pháp bảo đảm cầm giữ tài sản

2. Nội dung của cầm giữ tài sản

Bên cầm giữ có quyền yêu cầu bên nghĩa vụ phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng song vụ; yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thanh toán chi phí cần thiết cho việc bảo quản, giữ gìn tài sản cầm giữ; được khai thác tài sản cầm giữ để thu hoa lợi, lợi tức nếu được bên nghĩa vụ đồng ý. Giá trị của việc khai thác tài sản cầm giữ được bù trừ vào giá trị nghĩa vụ của bên nghĩa vụ.

Bên cạnh quyền nói trên, bên cầm giữ nghĩa vụ giữ gìn, bảo quản tài sản cầm giữ, không được thay đổi tình trạng của tài sản cầm giữ; không được chuyển giao, sử dụng tài sản cầm giữ nếu không sự đồng ý của bên nghĩa vụ; giao lại tài sản cầm giữ khi nghĩa vụ đã được thực hiện; bồi thường thiệt hại nếu làm mất hoặc hỏng tài sản cầm giữ.

5/5 - (101 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap