Bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra

0 13.687

Điều 600 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “nhân, pháp nhân và các chthể khác phải bồi thường thiệt hại do người làm công, ngưi học nghề gây ra trong khi thực hin công việc được giao và có quyền yêu cầu ngưi làm công, người học nghề có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật”.

Người làm công là thực hiện một công việc thường xuyên hay vụ việc để nhận một khoản tiền. Người làm công khác với người lao động. Người lao động làm việc trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh… có ký hợp đồng lao động với một tổ chức, doanh nghiệp và được hưởng các chế độ theo luật lao động quy định.

Người học nghề là người đang theo hc một nghề nghiệp có tính chuyên môn trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, trong nghiên cứu khoa học… để sau này hành nghề kiếm sống.

Người dạy nghề có trình độ chuyên môn cao truyền lại cho người học theo kinh nghiệm hoặc trong các lớp học nghề có tổ chức.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người làm công, học nghề gây ra tồn tại ba mối quan hệ:

– Quan hệ giữa người làm công, người học nghề với cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác có sử dụng người làm công, người học nghề đó;

– Quan hệ giữa cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác có sử dụng người làm công, người học nghề đó với người bị thiệt hại;

– Quan hệ giữa người làm công, người học nghề với người bị thiệt hại.

Để phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra thì giữa nhân, pháp nhân, chủ thể khác với người làm công, người học nghề (gọi người gây thiệt hại phải có mối quan hệ giữa chthuê người làm công (thông qua hợp đồng) hoặc giữa người dạy nghề với người học nghề. Cá nhân, tổ chức hoặc chủ thể khác chỉ phải bồi thưng thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra khi thiệt hại đó chính hậu qucủa việc thực hiện việc làm công hoặc công việc học nghề được giao gây ra. Nếu thiệt hại xảy ra không liên quan đến công việc làm công, đến việc học nghề được giao thì nhân, tổ chức hoặc chủ thể khác thuê người làm công, có người học nghề sẽ không phải bồi thường thiệt hại.

Nếu người làm công, người học nghề lỗi trong việc gây thiệt hại thì nhân, tổ chức hoặc chủ thể khác giao công việc cho người làm công, người học nghề quyền yêu cầu người làm công, người học nghề phải hoàn trả một khoản tiền nhất định. Việc xem xét số tiền hoàn trả sẽ căn cứ vào mức độ lỗi của người làm công, người học nghề cũng như căn cứ vào hợp đồng được kết giữa người làm công, người học nghề với nhân, tổ chức hoặc chủ thể khác đã thuê người làm công, đào tạo nghề đó. Nếu trong hợp đồng làm công, đào tạo nghề, các bên không thoả thuận về số tiền hoàn trả thì việc xem xét mức hoàn trả được giải quyết theo quy định của pháp luật.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap