Bảng giá đất huyện Hàm Yên – tỉnh Tuyên Quang

0 5.021

Bảng giá đất huyện Hàm Yên – tỉnh Tuyên Quang mới nhất theo Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.


1. Căn cứ pháp lý 

– Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

– Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.


2. Bảng giá đất là gì?

Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

-Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

-Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

-Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Hình minh họa. Bảng giá đất huyện Hàm Yên – tỉnh Tuyên Quang

3. Bảng giá đất huyện Hàm Yên – tỉnh Tuyên Quang mới nhất

3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

Nguyên tắc xác định vị trí đất được quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (được sửa đổi tại Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021)

3.2. Bảng giá đất huyện Hàm Yên – tỉnh Tuyên Quang

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại đất
1Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Hùng Đức-33----Đất SX-KD nông thôn
2Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Hùng Đức-44----Đất TM-DV nông thôn
3Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Hùng Đức-55----Đất ở nông thôn
4Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Hùng Đức-48----Đất SX-KD nông thôn
5Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Hùng Đức-64----Đất TM-DV nông thôn
6Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Hùng Đức-80----Đất ở nông thôn
7Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Hùng Đức-66----Đất SX-KD nông thôn
8Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Hùng Đức-88----Đất TM-DV nông thôn
9Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Hùng Đức-110----Đất ở nông thôn
10Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Yên Lâm-3330---Đất SX-KD nông thôn
11Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Yên Lâm-4440---Đất TM-DV nông thôn
12Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Yên Lâm-5550---Đất ở nông thôn
13Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Yên Lâm-4836---Đất SX-KD nông thôn
14Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Yên Lâm-6448---Đất TM-DV nông thôn
15Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Yên Lâm-8060---Đất ở nông thôn
16Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Yên Lâm-6654---Đất SX-KD nông thôn
17Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Yên Lâm-8872---Đất TM-DV nông thôn
18Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Yên Lâm-11090---Đất ở nông thôn
19Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Bằng Cốc-36----Đất SX-KD nông thôn
20Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Bằng Cốc-48----Đất TM-DV nông thôn
21Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Bằng Cốc-60----Đất ở nông thôn
22Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Bằng Cốc-4842---Đất SX-KD nông thôn
23Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Bằng Cốc-6456---Đất TM-DV nông thôn
24Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Bằng Cốc-8070---Đất ở nông thôn
25Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Bằng Cốc-6654---Đất SX-KD nông thôn
26Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Bằng Cốc-8872---Đất TM-DV nông thôn
27Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Bằng Cốc-11090---Đất ở nông thôn
28Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Thành Long-33----Đất SX-KD nông thôn
29Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Thành Long-44----Đất TM-DV nông thôn
30Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Thành Long-55----Đất ở nông thôn
31Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Thành Long-4836---Đất SX-KD nông thôn
32Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Thành Long-6448---Đất TM-DV nông thôn
33Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Thành Long-8060---Đất ở nông thôn
34Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Thành Long-6654---Đất SX-KD nông thôn
35Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Thành Long-8872---Đất TM-DV nông thôn
36Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Thành Long-11090---Đất ở nông thôn
37Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Minh Khương-33----Đất SX-KD nông thôn
38Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Minh Khương-44----Đất TM-DV nông thôn
39Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Minh Khương-55----Đất ở nông thôn
40Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Minh Khương-4836---Đất SX-KD nông thôn
41Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Minh Khương-6448---Đất TM-DV nông thôn
42Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Minh Khương-8060---Đất ở nông thôn
43Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Minh Khương-6654---Đất SX-KD nông thôn
44Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Minh Khương-8872---Đất TM-DV nông thôn
45Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Minh Khương-11090---Đất ở nông thôn
46Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Yên Thuận-33----Đất SX-KD nông thôn
47Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Yên Thuận-44----Đất TM-DV nông thôn
48Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Yên Thuận-55----Đất ở nông thôn
49Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Yên Thuận-4836---Đất SX-KD nông thôn
50Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Yên Thuận-6448---Đất TM-DV nông thôn
51Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Yên Thuận-8060---Đất ở nông thôn
52Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Yên Thuận-6654---Đất SX-KD nông thôn
53Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Yên Thuận-8872---Đất TM-DV nông thôn
54Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Yên Thuận-11090---Đất ở nông thôn
55Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Bạch Xa-3630---Đất SX-KD nông thôn
56Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Bạch Xa-4840---Đất TM-DV nông thôn
57Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Bạch Xa-6050---Đất ở nông thôn
58Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Bạch Xa-5445---Đất SX-KD nông thôn
59Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Bạch Xa-7260---Đất TM-DV nông thôn
60Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Bạch Xa-9075---Đất ở nông thôn
61Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Bạch Xa-7260---Đất SX-KD nông thôn
62Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Bạch Xa-9680---Đất TM-DV nông thôn
63Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Bạch Xa-120100---Đất ở nông thôn
64Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Tân Thành-33----Đất SX-KD nông thôn
65Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Tân Thành-44----Đất TM-DV nông thôn
66Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Tân Thành-55----Đất ở nông thôn
67Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Tân Thành-5436---Đất SX-KD nông thôn
68Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Tân Thành-7248---Đất TM-DV nông thôn
69Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Tân Thành-9060---Đất ở nông thôn
70Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Tân Thành-9666---Đất SX-KD nông thôn
71Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Tân Thành-12888---Đất TM-DV nông thôn
72Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Tân Thành-160110---Đất ở nông thôn
73Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Yên Phú-33----Đất SX-KD nông thôn
74Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Yên Phú-44----Đất TM-DV nông thôn
75Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Yên Phú-55----Đất ở nông thôn
76Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Yên Phú-5436---Đất SX-KD nông thôn
77Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Yên Phú-7248---Đất TM-DV nông thôn
78Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Yên Phú-9060---Đất ở nông thôn
79Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Yên Phú-9666---Đất SX-KD nông thôn
80Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Yên Phú-12888---Đất TM-DV nông thôn
81Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Yên Phú-160110---Đất ở nông thôn
82Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Minh Dân-33----Đất SX-KD nông thôn
83Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Minh Dân-44----Đất TM-DV nông thôn
84Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Minh Dân-55----Đất ở nông thôn
85Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Minh Dân-4836---Đất SX-KD nông thôn
86Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Minh Dân-6448---Đất TM-DV nông thôn
87Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Minh Dân-8060---Đất ở nông thôn
88Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Minh Dân-6654---Đất SX-KD nông thôn
89Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Minh Dân-8872---Đất TM-DV nông thôn
90Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Minh Dân-11090---Đất ở nông thôn
91Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Minh Hương-33----Đất SX-KD nông thôn
92Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Minh Hương-44----Đất TM-DV nông thôn
93Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Minh Hương-55----Đất ở nông thôn
94Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Minh Hương-5739---Đất SX-KD nông thôn
95Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Minh Hương-7652---Đất TM-DV nông thôn
96Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Minh Hương-9565---Đất ở nông thôn
97Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Minh Hương-9666---Đất SX-KD nông thôn
98Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Minh Hương-12888---Đất TM-DV nông thôn
99Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Minh Hương-160110---Đất ở nông thôn
100Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Phù Lưu-33----Đất SX-KD nông thôn
101Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Phù Lưu-44----Đất TM-DV nông thôn
102Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Phù Lưu-55----Đất ở nông thôn
103Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Phù Lưu-5436---Đất SX-KD nông thôn
104Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Phù Lưu-7248---Đất TM-DV nông thôn
105Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Phù Lưu-9060---Đất ở nông thôn
106Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Phù Lưu-9666---Đất SX-KD nông thôn
107Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Phù Lưu-12888---Đất TM-DV nông thôn
108Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Phù Lưu-160110---Đất ở nông thôn
109Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Nhân Mục-42----Đất SX-KD nông thôn
110Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Nhân Mục-56----Đất TM-DV nông thôn
111Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Nhân Mục-70----Đất ở nông thôn
112Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Nhân Mục-7254---Đất SX-KD nông thôn
113Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Nhân Mục-9672---Đất TM-DV nông thôn
114Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Nhân Mục-12090---Đất ở nông thôn
115Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Nhân Mục-10284---Đất SX-KD nông thôn
116Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Nhân Mục-136112---Đất TM-DV nông thôn
117Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Nhân Mục-170140---Đất ở nông thôn
118Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Bình Xa-36----Đất SX-KD nông thôn
119Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Bình Xa-48----Đất TM-DV nông thôn
120Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Bình Xa-60----Đất ở nông thôn
121Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Bình Xa-7254---Đất SX-KD nông thôn
122Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Bình Xa-9672---Đất TM-DV nông thôn
123Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Bình Xa-12090---Đất ở nông thôn
124Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Bình Xa-10284---Đất SX-KD nông thôn
125Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Bình Xa-136112---Đất TM-DV nông thôn
126Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Bình Xa-170140---Đất ở nông thôn
127Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Đức Ninh-36----Đất SX-KD nông thôn
128Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Đức Ninh-48----Đất TM-DV nông thôn
129Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Đức Ninh-60----Đất ở nông thôn
130Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Đức Ninh-72----Đất SX-KD nông thôn
131Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Đức Ninh-96----Đất TM-DV nông thôn
132Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Đức Ninh-120----Đất ở nông thôn
133Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Đức Ninh-10284---Đất SX-KD nông thôn
134Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Đức Ninh-136112---Đất TM-DV nông thôn
135Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Đức Ninh-170140---Đất ở nông thôn
136Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Thái Hòa-36----Đất SX-KD nông thôn
137Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Thái Hòa-48----Đất TM-DV nông thôn
138Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Thái Hòa-60----Đất ở nông thôn
139Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Thái Hòa-7254---Đất SX-KD nông thôn
140Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Thái Hòa-9672---Đất TM-DV nông thôn
141Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Thái Hòa-12090---Đất ở nông thôn
142Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Thái Hòa-102----Đất SX-KD nông thôn
143Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Thái Hòa-136----Đất TM-DV nông thôn
144Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Thái Hòa-170----Đất ở nông thôn
145Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Thái Sơn-36----Đất SX-KD nông thôn
146Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Thái Sơn-48----Đất TM-DV nông thôn
147Huyện Hàm YênKhu vực 3 - Xã Thái Sơn-60----Đất ở nông thôn
148Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Thái Sơn-7254---Đất SX-KD nông thôn
149Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Thái Sơn-9672---Đất TM-DV nông thôn
150Huyện Hàm YênKhu vực 2 - Xã Thái Sơn-12090---Đất ở nông thôn
151Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Thái Sơn-10284---Đất SX-KD nông thôn
152Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Thái Sơn-136112---Đất TM-DV nông thôn
153Huyện Hàm YênKhu vực 1 - Xã Thái Sơn-170140---Đất ở nông thôn
154Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Minh HươngTừ giáp đất xã Bình Xa qua UBND xã Minh Hương - đến hết đất nhà ông Quế, thôn 6 Minh Quang, xã Minh Hương90----Đất SX-KD nông thôn
155Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Minh HươngTừ giáp đất xã Bình Xa qua UBND xã Minh Hương - đến hết đất nhà ông Quế, thôn 6 Minh Quang, xã Minh Hương120----Đất TM-DV nông thôn
156Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Minh HươngTừ giáp đất xã Bình Xa qua UBND xã Minh Hương - đến hết đất nhà ông Quế, thôn 6 Minh Quang, xã Minh Hương150----Đất ở nông thôn
157Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Bằng CốcTừ giáp đất xã Nhân Mục qua UBND xã Bằng Cốc - đến giáp đất xã Thành Long66----Đất SX-KD nông thôn
158Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Bằng CốcTừ giáp đất xã Nhân Mục qua UBND xã Bằng Cốc - đến giáp đất xã Thành Long88----Đất TM-DV nông thôn
159Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Bằng CốcTừ giáp đất xã Nhân Mục qua UBND xã Bằng Cốc - đến giáp đất xã Thành Long110----Đất ở nông thôn
160Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Nhân MụcTừ ngã ba đường rẽ đi Bằng Cốc - đến hết đất xã Nhân Mục60----Đất SX-KD nông thôn
161Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Nhân MụcTừ ngã ba đường rẽ đi Bằng Cốc - đến hết đất xã Nhân Mục80----Đất TM-DV nông thôn
162Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Nhân MụcTừ ngã ba đường rẽ đi Bằng Cốc - đến hết đất xã Nhân Mục100----Đất ở nông thôn
163Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Nhân MụcTừ cầu Bản Độ qua UBND xã - đến nhà ông Đinh Xuân Chính ngã ba rẽ đi thôn 1011120----Đất SX-KD nông thôn
164Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Nhân MụcTừ cầu Bản Độ qua UBND xã - đến nhà ông Đinh Xuân Chính ngã ba rẽ đi thôn 1011160----Đất TM-DV nông thôn
165Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Nhân MụcTừ cầu Bản Độ qua UBND xã - đến nhà ông Đinh Xuân Chính ngã ba rẽ đi thôn 1011200----Đất ở nông thôn
166Huyện Hàm YênHuyện lộ - Đường vào xã Nhân MụcĐoạn Từ đỉnh dốc đá (tiếp giáp đất đô thị) - đến cầu Bản Độ90----Đất SX-KD nông thôn
167Huyện Hàm YênHuyện lộ - Đường vào xã Nhân MụcĐoạn Từ đỉnh dốc đá (tiếp giáp đất đô thị) - đến cầu Bản Độ120----Đất TM-DV nông thôn
168Huyện Hàm YênHuyện lộ - Đường vào xã Nhân MụcĐoạn Từ đỉnh dốc đá (tiếp giáp đất đô thị) - đến cầu Bản Độ150----Đất ở nông thôn
169Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Hùng ĐứcTừ giáp đất nhà ông Sơn, thôn Uổm Tưởn - đến trường Trung học Hùng Thắng60----Đất SX-KD nông thôn
170Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Hùng ĐứcTừ giáp đất nhà ông Sơn, thôn Uổm Tưởn - đến trường Trung học Hùng Thắng80----Đất TM-DV nông thôn
171Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Hùng ĐứcTừ giáp đất nhà ông Sơn, thôn Uổm Tưởn - đến trường Trung học Hùng Thắng100----Đất ở nông thôn
172Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Hùng ĐứcTừ giáp đất nhà ông Tuyển thôn Làng Chẵng qua UBND xã - đến hết đất nhà ông Sơn, thôn Uổm Tưởn90----Đất SX-KD nông thôn
173Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Hùng ĐứcTừ giáp đất nhà ông Tuyển thôn Làng Chẵng qua UBND xã - đến hết đất nhà ông Sơn, thôn Uổm Tưởn120----Đất TM-DV nông thôn
174Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Hùng ĐứcTừ giáp đất nhà ông Tuyển thôn Làng Chẵng qua UBND xã - đến hết đất nhà ông Sơn, thôn Uổm Tưởn150----Đất ở nông thôn
175Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Hùng ĐứcTừ giáp đất xã Đức Ninh - đến hết đất nhà ông Tuyển, thôn Làng Chẵng60----Đất SX-KD nông thôn
176Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Hùng ĐứcTừ giáp đất xã Đức Ninh - đến hết đất nhà ông Tuyển, thôn Làng Chẵng80----Đất TM-DV nông thôn
177Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Hùng ĐứcTừ giáp đất xã Đức Ninh - đến hết đất nhà ông Tuyển, thôn Làng Chẵng100----Đất ở nông thôn
178Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Yên ThuậnTừ giáp nhà ông Khương, thôn Thôm Vá - đến hết địa phận xã Yên Thuận (Giáp xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang)66----Đất SX-KD nông thôn
179Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Yên ThuậnTừ giáp nhà ông Khương, thôn Thôm Vá - đến hết địa phận xã Yên Thuận (Giáp xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang)88----Đất TM-DV nông thôn
180Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Yên ThuậnTừ giáp nhà ông Khương, thôn Thôm Vá - đến hết địa phận xã Yên Thuận (Giáp xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang)110----Đất ở nông thôn
181Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Yên ThuậnTừ UBND xã - đến nhà bà Tiện thôn Đẻm90----Đất SX-KD nông thôn
182Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Yên ThuậnTừ UBND xã - đến nhà bà Tiện thôn Đẻm120----Đất TM-DV nông thôn
183Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Yên ThuậnTừ UBND xã - đến nhà bà Tiện thôn Đẻm150----Đất ở nông thôn
184Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Yên ThuậnTừ nhà ông Đoàn thôn Thôm Vá qua UBND xã - đến nhà ông Khương, thôn Thôm Vá90----Đất SX-KD nông thôn
185Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Yên ThuậnTừ nhà ông Đoàn thôn Thôm Vá qua UBND xã - đến nhà ông Khương, thôn Thôm Vá120----Đất TM-DV nông thôn
186Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Yên ThuậnTừ nhà ông Đoàn thôn Thôm Vá qua UBND xã - đến nhà ông Khương, thôn Thôm Vá150----Đất ở nông thôn
187Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Yên ThuậnTừ giáp đất xã Bạch Xa - đến nhà ông Đoàn thôn Thôm Vá90----Đất SX-KD nông thôn
188Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Yên ThuậnTừ giáp đất xã Bạch Xa - đến nhà ông Đoàn thôn Thôm Vá120----Đất TM-DV nông thôn
189Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Yên ThuậnTừ giáp đất xã Bạch Xa - đến nhà ông Đoàn thôn Thôm Vá150----Đất ở nông thôn
190Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Bạch XaTừ ngã ba (đường rẽ đi Yên Thuận) - đến hết đất xã Bạch Xa (giáp xã Yên Thuận)90----Đất SX-KD nông thôn
191Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Bạch XaTừ ngã ba (đường rẽ đi Yên Thuận) - đến hết đất xã Bạch Xa (giáp xã Yên Thuận)120----Đất TM-DV nông thôn
192Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Bạch XaTừ ngã ba (đường rẽ đi Yên Thuận) - đến hết đất xã Bạch Xa (giáp xã Yên Thuận)150----Đất ở nông thôn
193Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Bạch XaĐoạn từ Trạm Y tế xã (ngã ba đi Yên Thuận) - đến Bến đò 7172----Đất SX-KD nông thôn
194Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Bạch XaĐoạn từ Trạm Y tế xã (ngã ba đi Yên Thuận) - đến Bến đò 7196----Đất TM-DV nông thôn
195Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Bạch XaĐoạn từ Trạm Y tế xã (ngã ba đi Yên Thuận) - đến Bến đò 71120----Đất ở nông thôn
196Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Bạch XaTừ nhà ông Hoàng Văn Biên thôn Phù Hương - đến Trạm Y tế xã (ngã ba đi Yên Thuận)90----Đất SX-KD nông thôn
197Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Bạch XaTừ nhà ông Hoàng Văn Biên thôn Phù Hương - đến Trạm Y tế xã (ngã ba đi Yên Thuận)120----Đất TM-DV nông thôn
198Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Bạch XaTừ nhà ông Hoàng Văn Biên thôn Phù Hương - đến Trạm Y tế xã (ngã ba đi Yên Thuận)150----Đất ở nông thôn
199Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Bạch XaTừ giáp đất xã Minh Khương - đến hết đất nhà ông Hoàng Văn Biên, thôn Phù Hương60----Đất SX-KD nông thôn
200Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Bạch XaTừ giáp đất xã Minh Khương - đến hết đất nhà ông Hoàng Văn Biên, thôn Phù Hương80----Đất TM-DV nông thôn
201Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Bạch XaTừ giáp đất xã Minh Khương - đến hết đất nhà ông Hoàng Văn Biên, thôn Phù Hương100----Đất ở nông thôn
202Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Minh KhươngTừ nhà ông Hoàng Văn Cần thôn Ngòi Lộc - đến giáp đất xã Bạch Xa60----Đất SX-KD nông thôn
203Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Minh KhươngTừ nhà ông Hoàng Văn Cần thôn Ngòi Lộc - đến giáp đất xã Bạch Xa80----Đất TM-DV nông thôn
204Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Minh KhươngTừ nhà ông Hoàng Văn Cần thôn Ngòi Lộc - đến giáp đất xã Bạch Xa100----Đất ở nông thôn
205Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Minh KhươngTừ nhà ông Lê Quốc Bảo thôn Minh Thái qua UBND xã Minh Khương - đến giáp đất nhà ông Hoàng Văn Cần thôn Ngòi Lộc90----Đất SX-KD nông thôn
206Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Minh KhươngTừ nhà ông Lê Quốc Bảo thôn Minh Thái qua UBND xã Minh Khương - đến giáp đất nhà ông Hoàng Văn Cần thôn Ngòi Lộc120----Đất TM-DV nông thôn
207Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Minh KhươngTừ nhà ông Lê Quốc Bảo thôn Minh Thái qua UBND xã Minh Khương - đến giáp đất nhà ông Hoàng Văn Cần thôn Ngòi Lộc150----Đất ở nông thôn
208Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Minh KhươngTừ tiếp giáp đất xã Minh Dân - đến giáp đất nhà ông Lê Quốc Bảo thôn Minh Thái72----Đất SX-KD nông thôn
209Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Minh KhươngTừ tiếp giáp đất xã Minh Dân - đến giáp đất nhà ông Lê Quốc Bảo thôn Minh Thái96----Đất TM-DV nông thôn
210Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Minh KhươngTừ tiếp giáp đất xã Minh Dân - đến giáp đất nhà ông Lê Quốc Bảo thôn Minh Thái120----Đất ở nông thôn
211Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Minh DânTừ cổng nhà thờ - đến hết xã Minh Dân giáp xã Minh Khương72----Đất SX-KD nông thôn
212Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Minh DânTừ cổng nhà thờ - đến hết xã Minh Dân giáp xã Minh Khương96----Đất TM-DV nông thôn
213Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Minh DânTừ cổng nhà thờ - đến hết xã Minh Dân giáp xã Minh Khương120----Đất ở nông thôn
214Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Minh DânTừ tiếp giáp ao nhà ông Long Nhật - đến cổng nhà thờ120----Đất SX-KD nông thôn
215Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Minh DânTừ tiếp giáp ao nhà ông Long Nhật - đến cổng nhà thờ160----Đất TM-DV nông thôn
216Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Minh DânTừ tiếp giáp ao nhà ông Long Nhật - đến cổng nhà thờ200----Đất ở nông thôn
217Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Minh DânTừ giáp đất xã Phù Lưu - đến ao nhà ông Long Nhật72----Đất SX-KD nông thôn
218Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Minh DânTừ giáp đất xã Phù Lưu - đến ao nhà ông Long Nhật96----Đất TM-DV nông thôn
219Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Minh DânTừ giáp đất xã Phù Lưu - đến ao nhà ông Long Nhật120----Đất ở nông thôn
220Huyện Hàm YênHuyện lộ (Đường huyện ven sông Lô) - Xã Phù LưuTừ giáp đất xã Tân Thành - đến hết thôn Thụt (giáp xã Minh Dân)90----Đất SX-KD nông thôn
221Huyện Hàm YênHuyện lộ (Đường huyện ven sông Lô) - Xã Phù LưuTừ giáp đất xã Tân Thành - đến hết thôn Thụt (giáp xã Minh Dân)120----Đất TM-DV nông thôn
222Huyện Hàm YênHuyện lộ (Đường huyện ven sông Lô) - Xã Phù LưuTừ giáp đất xã Tân Thành - đến hết thôn Thụt (giáp xã Minh Dân)150----Đất ở nông thôn
223Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Phù LưuTừ cầu tràn Suối Thọ - đến hết xã Phù Lưu, giáp Minh Dân72----Đất SX-KD nông thôn
224Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Phù LưuTừ cầu tràn Suối Thọ - đến hết xã Phù Lưu, giáp Minh Dân96----Đất TM-DV nông thôn
225Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Phù LưuTừ cầu tràn Suối Thọ - đến hết xã Phù Lưu, giáp Minh Dân120----Đất ở nông thôn
226Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Phù LưuTừ cầu tràn Khau Lình đi qua UBND xã Phù Lưu - đến cầu tràn Suối Thọ360----Đất SX-KD nông thôn
227Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Phù LưuTừ cầu tràn Khau Lình đi qua UBND xã Phù Lưu - đến cầu tràn Suối Thọ480----Đất TM-DV nông thôn
228Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Phù LưuTừ cầu tràn Khau Lình đi qua UBND xã Phù Lưu - đến cầu tràn Suối Thọ600----Đất ở nông thôn
229Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Phù LưuTừ đường rẽ đi cầu tràn thôn Ban Nhàm - đến cầu tràn Khau Lình210----Đất SX-KD nông thôn
230Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Phù LưuTừ đường rẽ đi cầu tràn thôn Ban Nhàm - đến cầu tràn Khau Lình280----Đất TM-DV nông thôn
231Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Phù LưuTừ đường rẽ đi cầu tràn thôn Ban Nhàm - đến cầu tràn Khau Lình350----Đất ở nông thôn
232Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Phù LưuTừ ngã ba Dốc Đỏ đường rẽ đi chợ Thụt - đến đường rẽ đi cầu tràn thôn Ban Nhàm150----Đất SX-KD nông thôn
233Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Phù LưuTừ ngã ba Dốc Đỏ đường rẽ đi chợ Thụt - đến đường rẽ đi cầu tràn thôn Ban Nhàm200----Đất TM-DV nông thôn
234Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Phù LưuTừ ngã ba Dốc Đỏ đường rẽ đi chợ Thụt - đến đường rẽ đi cầu tràn thôn Ban Nhàm250----Đất ở nông thôn
235Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Phù LưuTừ giáp đất xã Tân Thành - đến ngã ba đường rẽ đi chợ Thụt120----Đất SX-KD nông thôn
236Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Phù LưuTừ giáp đất xã Tân Thành - đến ngã ba đường rẽ đi chợ Thụt160----Đất TM-DV nông thôn
237Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Phù LưuTừ giáp đất xã Tân Thành - đến ngã ba đường rẽ đi chợ Thụt200----Đất ở nông thôn
238Huyện Hàm YênHuyện lộ (Đường huyện ven sông Lô) - Xã Tân ThànhTừ ngã 3 thôn 5 làng Bát đi tuyến đường ven sông Lô, xã Phù Lưu Minh Dân Minh Khương - đến hết đất Tân Thành (điểm cống giáp bờ sông, giáp xã Phù Lưu)90----Đất SX-KD nông thôn
239Huyện Hàm YênHuyện lộ (Đường huyện ven sông Lô) - Xã Tân ThànhTừ ngã 3 thôn 5 làng Bát đi tuyến đường ven sông Lô, xã Phù Lưu Minh Dân Minh Khương - đến hết đất Tân Thành (điểm cống giáp bờ sông, giáp xã Phù Lưu)120----Đất TM-DV nông thôn
240Huyện Hàm YênHuyện lộ (Đường huyện ven sông Lô) - Xã Tân ThànhTừ ngã 3 thôn 5 làng Bát đi tuyến đường ven sông Lô, xã Phù Lưu Minh Dân Minh Khương - đến hết đất Tân Thành (điểm cống giáp bờ sông, giáp xã Phù Lưu)150----Đất ở nông thôn
241Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Tân ThànhTừ ngã 3 Tân Thành đi đầu cầu Tân Yên 500m - đến hết thửa đất 46 tờ bản đồ giải thửa số 39, thôn 2 Tân Yên (lò xả cũ) đường rẽ vào nhà ông Đinh Văn Khôi thôn 2 Tân Yên150----Đất SX-KD nông thôn
242Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Tân ThànhTừ ngã 3 Tân Thành đi đầu cầu Tân Yên 500m - đến hết thửa đất 46 tờ bản đồ giải thửa số 39, thôn 2 Tân Yên (lò xả cũ) đường rẽ vào nhà ông Đinh Văn Khôi thôn 2 Tân Yên200----Đất TM-DV nông thôn
243Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Tân ThànhTừ ngã 3 Tân Thành đi đầu cầu Tân Yên 500m - đến hết thửa đất 46 tờ bản đồ giải thửa số 39, thôn 2 Tân Yên (lò xả cũ) đường rẽ vào nhà ông Đinh Văn Khôi thôn 2 Tân Yên250----Đất ở nông thôn
244Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Tân ThànhĐường Từ đầu cầu Tân Yên (phía Tân Thành) - đến hết thửa đất số 46 tờ bản đồ số 39 (lò xả cũ) thôn 2 Tân Yên, Đường rẽ vào nhà ông Đinh Văn Khôi150----Đất SX-KD nông thôn
245Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Tân ThànhĐường Từ đầu cầu Tân Yên (phía Tân Thành) - đến hết thửa đất số 46 tờ bản đồ số 39 (lò xả cũ) thôn 2 Tân Yên, Đường rẽ vào nhà ông Đinh Văn Khôi200----Đất TM-DV nông thôn
246Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Tân ThànhĐường Từ đầu cầu Tân Yên (phía Tân Thành) - đến hết thửa đất số 46 tờ bản đồ số 39 (lò xả cũ) thôn 2 Tân Yên, Đường rẽ vào nhà ông Đinh Văn Khôi250----Đất ở nông thôn
247Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Tân ThànhĐoạn Từ tiếp giáp thửa đất số 27 tờ bản đồ số 43 đường bê tông vào nghĩa địa thôn 1 Tân Yên đi Phù Lưu - đến hết đất Tân Thành giáp cầu tràn thôn 4 làng Bát90----Đất SX-KD nông thôn
248Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Tân ThànhĐoạn Từ tiếp giáp thửa đất số 27 tờ bản đồ số 43 đường bê tông vào nghĩa địa thôn 1 Tân Yên đi Phù Lưu - đến hết đất Tân Thành giáp cầu tràn thôn 4 làng Bát120----Đất TM-DV nông thôn
249Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Tân ThànhĐoạn Từ tiếp giáp thửa đất số 27 tờ bản đồ số 43 đường bê tông vào nghĩa địa thôn 1 Tân Yên đi Phù Lưu - đến hết đất Tân Thành giáp cầu tràn thôn 4 làng Bát150----Đất ở nông thôn
250Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Tân ThànhTừ ngã 3 Tân Thành đi Phù Lưu 500m - đến hết thửa đất số 27 tờ bản đồ giải thửa số 43 đường bê tông vào nghĩa địa thôn 1 Tân Yên150----Đất SX-KD nông thôn
251Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Tân ThànhTừ ngã 3 Tân Thành đi Phù Lưu 500m - đến hết thửa đất số 27 tờ bản đồ giải thửa số 43 đường bê tông vào nghĩa địa thôn 1 Tân Yên200----Đất TM-DV nông thôn
252Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Tân ThànhTừ ngã 3 Tân Thành đi Phù Lưu 500m - đến hết thửa đất số 27 tờ bản đồ giải thửa số 43 đường bê tông vào nghĩa địa thôn 1 Tân Yên250----Đất ở nông thôn
253Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Tân ThànhTừ chân dốc dài khe ao ông Trần Văn Tiến (chưa đo đạc giải thửa) - đến ngã ba Tân Thành120----Đất SX-KD nông thôn
254Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Tân ThànhTừ chân dốc dài khe ao ông Trần Văn Tiến (chưa đo đạc giải thửa) - đến ngã ba Tân Thành160----Đất TM-DV nông thôn
255Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Tân ThànhTừ chân dốc dài khe ao ông Trần Văn Tiến (chưa đo đạc giải thửa) - đến ngã ba Tân Thành200----Đất ở nông thôn
256Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Tân ThànhTừ giáp đất Bình Xa - đến chân dốc dài khe ao ông Trần Văn Tiến (chưa đo đạc giải thửa)96----Đất SX-KD nông thôn
257Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Tân ThànhTừ giáp đất Bình Xa - đến chân dốc dài khe ao ông Trần Văn Tiến (chưa đo đạc giải thửa)128----Đất TM-DV nông thôn
258Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Tân ThànhTừ giáp đất Bình Xa - đến chân dốc dài khe ao ông Trần Văn Tiến (chưa đo đạc giải thửa)160----Đất ở nông thôn
259Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Bình XaTừ ngã ba giao với đường ĐT 189 (tuyến Bình Xa đi Minh Hương) - đến hết đất xã Bình Xa (giáp xã Minh Hương)90----Đất SX-KD nông thôn
260Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Bình XaTừ ngã ba giao với đường ĐT 189 (tuyến Bình Xa đi Minh Hương) - đến hết đất xã Bình Xa (giáp xã Minh Hương)120----Đất TM-DV nông thôn
261Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Bình XaTừ ngã ba giao với đường ĐT 189 (tuyến Bình Xa đi Minh Hương) - đến hết đất xã Bình Xa (giáp xã Minh Hương)150----Đất ở nông thôn
262Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Bình XaTừ ngã ba đi Minh Hương - đến hết xã Bình Xa giáp Tân Thành96----Đất SX-KD nông thôn
263Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Bình XaTừ ngã ba đi Minh Hương - đến hết xã Bình Xa giáp Tân Thành128----Đất TM-DV nông thôn
264Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Bình XaTừ ngã ba đi Minh Hương - đến hết xã Bình Xa giáp Tân Thành160----Đất ở nông thôn
265Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Bình XaTừ ngã ba (bến phà cũ) vào UBND xã Bình Xa - đến ngã ba đi Minh Hương150----Đất SX-KD nông thôn
266Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Bình XaTừ ngã ba (bến phà cũ) vào UBND xã Bình Xa - đến ngã ba đi Minh Hương200----Đất TM-DV nông thôn
267Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Bình XaTừ ngã ba (bến phà cũ) vào UBND xã Bình Xa - đến ngã ba đi Minh Hương250----Đất ở nông thôn
268Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Bình XaTừ ngã ba đi Chiêm Hóa - đến ngã ba vào UBND xã Bình Xa90----Đất SX-KD nông thôn
269Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Bình XaTừ ngã ba đi Chiêm Hóa - đến ngã ba vào UBND xã Bình Xa120----Đất TM-DV nông thôn
270Huyện Hàm YênTỉnh lộ (Đường tỉnh 189: Bình Xa đi Yên Thuận) - Xã Bình XaTừ ngã ba đi Chiêm Hóa - đến ngã ba vào UBND xã Bình Xa150----Đất ở nông thôn
271Huyện Hàm YênQuốc lộ 3B (TL190 cũ) - Xã Bình XaTừ cầu Bình Xa II - đến hết địa phận xã Bình Xa90----Đất SX-KD nông thôn
272Huyện Hàm YênQuốc lộ 3B (TL190 cũ) - Xã Bình XaTừ cầu Bình Xa II - đến hết địa phận xã Bình Xa120----Đất TM-DV nông thôn
273Huyện Hàm YênQuốc lộ 3B (TL190 cũ) - Xã Bình XaTừ cầu Bình Xa II - đến hết địa phận xã Bình Xa150----Đất ở nông thôn
274Huyện Hàm YênQuốc lộ 3B (TL190 cũ) - Xã Bình XaTừ giáp đất xã Thái Sơn - đến cầu Bình Xa II90----Đất SX-KD nông thôn
275Huyện Hàm YênQuốc lộ 3B (TL190 cũ) - Xã Bình XaTừ giáp đất xã Thái Sơn - đến cầu Bình Xa II120----Đất TM-DV nông thôn
276Huyện Hàm YênQuốc lộ 3B (TL190 cũ) - Xã Bình XaTừ giáp đất xã Thái Sơn - đến cầu Bình Xa II150----Đất ở nông thôn
277Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Yên lâmTừ UBND xã Yên Lâm - đến ngõ nhà ông Vân72----Đất SX-KD nông thôn
278Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Yên lâmTừ UBND xã Yên Lâm - đến ngõ nhà ông Vân96----Đất TM-DV nông thôn
279Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Yên lâmTừ UBND xã Yên Lâm - đến ngõ nhà ông Vân120----Đất ở nông thôn
280Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Yên lâmTừ ngã ba (đường vào xã Yên Lâm) qua UBND xã tới ngõ nhà bà Phòng -72----Đất SX-KD nông thôn
281Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Yên lâmTừ ngã ba (đường vào xã Yên Lâm) qua UBND xã tới ngõ nhà bà Phòng -96----Đất TM-DV nông thôn
282Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Yên lâmTừ ngã ba (đường vào xã Yên Lâm) qua UBND xã tới ngõ nhà bà Phòng -120----Đất ở nông thôn
283Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Yên LâmTừ giáp Km 68 - đến hết địa phận tỉnh Tuyên Quang180----Đất SX-KD nông thôn
284Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Yên LâmTừ giáp Km 68 - đến hết địa phận tỉnh Tuyên Quang240----Đất TM-DV nông thôn
285Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Yên LâmTừ giáp Km 68 - đến hết địa phận tỉnh Tuyên Quang300----Đất ở nông thôn
286Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Yên LâmTừ giáp đất xã Yên Phú - đến Km 68150----Đất SX-KD nông thôn
287Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Yên LâmTừ giáp đất xã Yên Phú - đến Km 68200----Đất TM-DV nông thôn
288Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Yên LâmTừ giáp đất xã Yên Phú - đến Km 68250----Đất ở nông thôn
289Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Yên PhúTừ Km 56 - đến hết xã Yên Lâm150----Đất SX-KD nông thôn
290Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Yên PhúTừ Km 56 - đến hết xã Yên Lâm200----Đất TM-DV nông thôn
291Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Yên PhúTừ Km 56 - đến hết xã Yên Lâm250----Đất ở nông thôn
292Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Yên PhúTừ giáp Km 54 - đến Km 56180----Đất SX-KD nông thôn
293Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Yên PhúTừ giáp Km 54 - đến Km 56240----Đất TM-DV nông thôn
294Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Yên PhúTừ giáp Km 54 - đến Km 56300----Đất ở nông thôn
295Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Yên PhúTừ giáp Km 53 - đến Km 54240----Đất SX-KD nông thôn
296Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Yên PhúTừ giáp Km 53 - đến Km 54320----Đất TM-DV nông thôn
297Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Yên PhúTừ giáp Km 53 - đến Km 54400----Đất ở nông thôn
298Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Yên PhúTừ giáp Km 50 - đến Km 53150----Đất SX-KD nông thôn
299Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Yên PhúTừ giáp Km 50 - đến Km 53200----Đất TM-DV nông thôn
300Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Yên PhúTừ giáp Km 50 - đến Km 53250----Đất ở nông thôn
301Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Yên PhúTừ giáp Km 45 - đến Km 50180----Đất SX-KD nông thôn
302Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Yên PhúTừ giáp Km 45 - đến Km 50240----Đất TM-DV nông thôn
303Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Yên PhúTừ giáp Km 45 - đến Km 50300----Đất ở nông thôn
304Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Yên PhúTừ giáp đất thị trấn Tân Yên - đến Km 45270----Đất SX-KD nông thôn
305Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Yên PhúTừ giáp đất thị trấn Tân Yên - đến Km 45360----Đất TM-DV nông thôn
306Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Yên PhúTừ giáp đất thị trấn Tân Yên - đến Km 45450----Đất ở nông thôn
307Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thành LongTừ giáp đất nhà ông Tự, thôn Hưng Long - đến giáp xã Bằng Cốc60----Đất SX-KD nông thôn
308Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thành LongTừ giáp đất nhà ông Tự, thôn Hưng Long - đến giáp xã Bằng Cốc80----Đất TM-DV nông thôn
309Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thành LongTừ giáp đất nhà ông Tự, thôn Hưng Long - đến giáp xã Bằng Cốc100----Đất ở nông thôn
310Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thành LongTừ UBND xã Thành Long - đến ngõ hộ ông Thạch Văn Đáp, thôn Đoàn Kết 360----Đất SX-KD nông thôn
311Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thành LongTừ UBND xã Thành Long - đến ngõ hộ ông Thạch Văn Đáp, thôn Đoàn Kết 380----Đất TM-DV nông thôn
312Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thành LongTừ UBND xã Thành Long - đến ngõ hộ ông Thạch Văn Đáp, thôn Đoàn Kết 3100----Đất ở nông thôn
313Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thành LongTừ UBND xã Thành Long - đến giáp đất hộ ông Nịnh Tiến Điều, thôn Thành Công 260----Đất SX-KD nông thôn
314Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thành LongTừ UBND xã Thành Long - đến giáp đất hộ ông Nịnh Tiến Điều, thôn Thành Công 280----Đất TM-DV nông thôn
315Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thành LongTừ UBND xã Thành Long - đến giáp đất hộ ông Nịnh Tiến Điều, thôn Thành Công 2100----Đất ở nông thôn
316Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thành LongTừ UBND xã Thành Long - đến hết thửa đất nhà ông Tự thôn Hưng Long78----Đất SX-KD nông thôn
317Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thành LongTừ UBND xã Thành Long - đến hết thửa đất nhà ông Tự thôn Hưng Long104----Đất TM-DV nông thôn
318Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thành LongTừ UBND xã Thành Long - đến hết thửa đất nhà ông Tự thôn Hưng Long130----Đất ở nông thôn
319Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thành LongTừ UBND xã Thành Long - đến hết đất nhà ông Ba thôn Loa78----Đất SX-KD nông thôn
320Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thành LongTừ UBND xã Thành Long - đến hết đất nhà ông Ba thôn Loa104----Đất TM-DV nông thôn
321Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thành LongTừ UBND xã Thành Long - đến hết đất nhà ông Ba thôn Loa130----Đất ở nông thôn
322Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thành LongTừ giáp đất Thái Sơn - đến giáp đất nhà ông Ba thôn Loa78----Đất SX-KD nông thôn
323Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thành LongTừ giáp đất Thái Sơn - đến giáp đất nhà ông Ba thôn Loa104----Đất TM-DV nông thôn
324Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thành LongTừ giáp đất Thái Sơn - đến giáp đất nhà ông Ba thôn Loa130----Đất ở nông thôn
325Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thành LongTừ giáp Km 35 - đến hết xã Thành Long giáp thị trấn Tân Yên180----Đất SX-KD nông thôn
326Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thành LongTừ giáp Km 35 - đến hết xã Thành Long giáp thị trấn Tân Yên240----Đất TM-DV nông thôn
327Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thành LongTừ giáp Km 35 - đến hết xã Thành Long giáp thị trấn Tân Yên300----Đất ở nông thôn
328Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thành LongTừ giáp đất xã Thái Sơn - đến Km 35150----Đất SX-KD nông thôn
329Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thành LongTừ giáp đất xã Thái Sơn - đến Km 35200----Đất TM-DV nông thôn
330Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thành LongTừ giáp đất xã Thái Sơn - đến Km 35250----Đất ở nông thôn
331Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thái SơnTừ giáp nhà ông Phạm văn Phúc thôn 31 - đến hết xã Thái Sơn60----Đất SX-KD nông thôn
332Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thái SơnTừ giáp nhà ông Phạm văn Phúc thôn 31 - đến hết xã Thái Sơn80----Đất TM-DV nông thôn
333Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thái SơnTừ giáp nhà ông Phạm văn Phúc thôn 31 - đến hết xã Thái Sơn100----Đất ở nông thôn
334Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thái SơnTừ giáp đất nhà ông Bùi Văn Tuyến thôn 31 - đến hết đất nhà ông Phạm Văn Phúc thôn 3160----Đất SX-KD nông thôn
335Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thái SơnTừ giáp đất nhà ông Bùi Văn Tuyến thôn 31 - đến hết đất nhà ông Phạm Văn Phúc thôn 3180----Đất TM-DV nông thôn
336Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thái SơnTừ giáp đất nhà ông Bùi Văn Tuyến thôn 31 - đến hết đất nhà ông Phạm Văn Phúc thôn 31100----Đất ở nông thôn
337Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thái SơnTừ Quốc lộ 2 đi xã Thành Long - đến đất nhà ông Bùi Văn Tuyến thôn 3160----Đất SX-KD nông thôn
338Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thái SơnTừ Quốc lộ 2 đi xã Thành Long - đến đất nhà ông Bùi Văn Tuyến thôn 3180----Đất TM-DV nông thôn
339Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thái SơnTừ Quốc lộ 2 đi xã Thành Long - đến đất nhà ông Bùi Văn Tuyến thôn 31100----Đất ở nông thôn
340Huyện Hàm YênQuốc lộ 3B (TL190 cũ) - Xã Thái SơnTừ giáp đất nhà ông Trần Văn Trị thôn 4 Thái Bình - đến hết đất xã Thái Sơn90----Đất SX-KD nông thôn
341Huyện Hàm YênQuốc lộ 3B (TL190 cũ) - Xã Thái SơnTừ giáp đất nhà ông Trần Văn Trị thôn 4 Thái Bình - đến hết đất xã Thái Sơn120----Đất TM-DV nông thôn
342Huyện Hàm YênQuốc lộ 3B (TL190 cũ) - Xã Thái SơnTừ giáp đất nhà ông Trần Văn Trị thôn 4 Thái Bình - đến hết đất xã Thái Sơn150----Đất ở nông thôn
343Huyện Hàm YênQuốc lộ 3B (TL190 cũ) - Xã Thái SơnTừ giáp Quốc lộ 2 qua cổng xí nghiệp 232 - đến hết đất nhà ông Trần Văn Trị thôn 4 Thái Bình120----Đất SX-KD nông thôn
344Huyện Hàm YênQuốc lộ 3B (TL190 cũ) - Xã Thái SơnTừ giáp Quốc lộ 2 qua cổng xí nghiệp 232 - đến hết đất nhà ông Trần Văn Trị thôn 4 Thái Bình160----Đất TM-DV nông thôn
345Huyện Hàm YênQuốc lộ 3B (TL190 cũ) - Xã Thái SơnTừ giáp Quốc lộ 2 qua cổng xí nghiệp 232 - đến hết đất nhà ông Trần Văn Trị thôn 4 Thái Bình200----Đất ở nông thôn
346Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thái SơnTừ giáp đường vào Nậm Khao thôn 2 Minh Thái - đến hết xã Thái Sơn150----Đất SX-KD nông thôn
347Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thái SơnTừ giáp đường vào Nậm Khao thôn 2 Minh Thái - đến hết xã Thái Sơn200----Đất TM-DV nông thôn
348Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thái SơnTừ giáp đường vào Nậm Khao thôn 2 Minh Thái - đến hết xã Thái Sơn250----Đất ở nông thôn
349Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thái SơnTừ giáp nhà bà Đặng Thị Mầu thôn 31 - đến đường vào Nậm khao thôn 2 Minh Thái240----Đất SX-KD nông thôn
350Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thái SơnTừ giáp nhà bà Đặng Thị Mầu thôn 31 - đến đường vào Nậm khao thôn 2 Minh Thái320----Đất TM-DV nông thôn
351Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thái SơnTừ giáp nhà bà Đặng Thị Mầu thôn 31 - đến đường vào Nậm khao thôn 2 Minh Thái400----Đất ở nông thôn
352Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thái SơnTừ cổng làng thôn 2 Thái Bình - đến đất nhà bà Đặng Thị Mầu thôn 31360----Đất SX-KD nông thôn
353Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thái SơnTừ cổng làng thôn 2 Thái Bình - đến đất nhà bà Đặng Thị Mầu thôn 31480----Đất TM-DV nông thôn
354Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thái SơnTừ cổng làng thôn 2 Thái Bình - đến đất nhà bà Đặng Thị Mầu thôn 31600----Đất ở nông thôn
355Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thái SơnTừ giáp xã Thái Hòa - đến cổng làng thôn 2 Thái Bình150----Đất SX-KD nông thôn
356Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thái SơnTừ giáp xã Thái Hòa - đến cổng làng thôn 2 Thái Bình200----Đất TM-DV nông thôn
357Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thái SơnTừ giáp xã Thái Hòa - đến cổng làng thôn 2 Thái Bình250----Đất ở nông thôn
358Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thái HòaTừ ngã ba tiếp giáp QL2 (nhà ông Tình) đường cầu mới - đến ngã tư thôn Lũ Khê96----Đất SX-KD nông thôn
359Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thái HòaTừ ngã ba tiếp giáp QL2 (nhà ông Tình) đường cầu mới - đến ngã tư thôn Lũ Khê128----Đất TM-DV nông thôn
360Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thái HòaTừ ngã ba tiếp giáp QL2 (nhà ông Tình) đường cầu mới - đến ngã tư thôn Lũ Khê160----Đất ở nông thôn
361Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thái HòaTừ cổng nhà Ô Thúy (đường vào UBND Thái Hòa) - đến cổng nhà Ô Giáp thôn Tân An90----Đất SX-KD nông thôn
362Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thái HòaTừ cổng nhà Ô Thúy (đường vào UBND Thái Hòa) - đến cổng nhà Ô Giáp thôn Tân An120----Đất TM-DV nông thôn
363Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Thái HòaTừ cổng nhà Ô Thúy (đường vào UBND Thái Hòa) - đến cổng nhà Ô Giáp thôn Tân An150----Đất ở nông thôn
364Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thái HòaTừ giáp đất hộ ông Sắc (thôn Đồng Chùa) - đến hết địa phận xã Thái Hòa (giáp xã Thái Sơn)150----Đất SX-KD nông thôn
365Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thái HòaTừ giáp đất hộ ông Sắc (thôn Đồng Chùa) - đến hết địa phận xã Thái Hòa (giáp xã Thái Sơn)200----Đất TM-DV nông thôn
366Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thái HòaTừ giáp đất hộ ông Sắc (thôn Đồng Chùa) - đến hết địa phận xã Thái Hòa (giáp xã Thái Sơn)250----Đất ở nông thôn
367Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thái HòaTừ cầu Km 27 - đến hết đất hộ ông Sắc (thôn Đồng Chùa)150----Đất SX-KD nông thôn
368Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thái HòaTừ cầu Km 27 - đến hết đất hộ ông Sắc (thôn Đồng Chùa)200----Đất TM-DV nông thôn
369Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thái HòaTừ cầu Km 27 - đến hết đất hộ ông Sắc (thôn Đồng Chùa)250----Đất ở nông thôn
370Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thái HòaTừ ngã ba đường vào UBND xã Thái Hòa - đến cầu Km 27240----Đất SX-KD nông thôn
371Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thái HòaTừ ngã ba đường vào UBND xã Thái Hòa - đến cầu Km 27320----Đất TM-DV nông thôn
372Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thái HòaTừ ngã ba đường vào UBND xã Thái Hòa - đến cầu Km 27400----Đất ở nông thôn
373Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thái HòaTừ giáp đất xã Đức Ninh - đến ngã ba đường vào UBND xã Thái Hòa (đường cũ)240----Đất SX-KD nông thôn
374Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thái HòaTừ giáp đất xã Đức Ninh - đến ngã ba đường vào UBND xã Thái Hòa (đường cũ)320----Đất TM-DV nông thôn
375Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Thái HòaTừ giáp đất xã Đức Ninh - đến ngã ba đường vào UBND xã Thái Hòa (đường cũ)400----Đất ở nông thôn
376Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Đức NinhTừ Km 21 - đến hết đất nhà ông Vi Văn Hùng thôn Chợ Tổng120----Đất SX-KD nông thôn
377Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Đức NinhTừ Km 21 - đến hết đất nhà ông Vi Văn Hùng thôn Chợ Tổng160----Đất TM-DV nông thôn
378Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Đức NinhTừ Km 21 - đến hết đất nhà ông Vi Văn Hùng thôn Chợ Tổng200----Đất ở nông thôn
379Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Đức NinhTừ hết đất lải tràn hồ ao mưa - đến hết đất xã Đức Ninh (giáp xã Hùng Đức)60----Đất SX-KD nông thôn
380Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Đức NinhTừ hết đất lải tràn hồ ao mưa - đến hết đất xã Đức Ninh (giáp xã Hùng Đức)80----Đất TM-DV nông thôn
381Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Đức NinhTừ hết đất lải tràn hồ ao mưa - đến hết đất xã Đức Ninh (giáp xã Hùng Đức)100----Đất ở nông thôn
382Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Đức NinhTừ ngã ba đường Quốc lộ 2 (Km 24) vào - đến hết lải tràn hồ ao mưa108----Đất SX-KD nông thôn
383Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Đức NinhTừ ngã ba đường Quốc lộ 2 (Km 24) vào - đến hết lải tràn hồ ao mưa144----Đất TM-DV nông thôn
384Huyện Hàm YênHuyện lộ - Xã Đức NinhTừ ngã ba đường Quốc lộ 2 (Km 24) vào - đến hết lải tràn hồ ao mưa180----Đất ở nông thôn
385Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Đức NinhTừ giáp nhà ông Khoái - đến hết xã Đức Ninh giáp Thái Hòa360----Đất SX-KD nông thôn
386Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Đức NinhTừ giáp nhà ông Khoái - đến hết xã Đức Ninh giáp Thái Hòa480----Đất TM-DV nông thôn
387Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Đức NinhTừ giáp nhà ông Khoái - đến hết xã Đức Ninh giáp Thái Hòa600----Đất ở nông thôn
388Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Đức NinhTừ cầu Km 24 - đến hết nhà ông Khoái720----Đất SX-KD nông thôn
389Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Đức NinhTừ cầu Km 24 - đến hết nhà ông Khoái960----Đất TM-DV nông thôn
390Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Đức NinhTừ cầu Km 24 - đến hết nhà ông Khoái1.200.000----Đất ở nông thôn
391Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Đức NinhTừ giáp đất nhà ông Chí thôn Gạo - đến cầu Km 24600----Đất SX-KD nông thôn
392Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Đức NinhTừ giáp đất nhà ông Chí thôn Gạo - đến cầu Km 24800----Đất TM-DV nông thôn
393Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Đức NinhTừ giáp đất nhà ông Chí thôn Gạo - đến cầu Km 241.000.000----Đất ở nông thôn
394Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Đức NinhTừ giáp đất nhà ông Tiệp thôn 20 qua Km 21 - đến hết đất nhà ông Chí thôn Gạo360----Đất SX-KD nông thôn
395Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Đức NinhTừ giáp đất nhà ông Tiệp thôn 20 qua Km 21 - đến hết đất nhà ông Chí thôn Gạo480----Đất TM-DV nông thôn
396Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Đức NinhTừ giáp đất nhà ông Tiệp thôn 20 qua Km 21 - đến hết đất nhà ông Chí thôn Gạo600----Đất ở nông thôn
397Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Đức NinhTừ giáp địa phận huyện Yên Sơn qua Km 19 - đến hết đất nhà ông Tiệp thôn 20300----Đất SX-KD nông thôn
398Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Đức NinhTừ giáp địa phận huyện Yên Sơn qua Km 19 - đến hết đất nhà ông Tiệp thôn 20400----Đất TM-DV nông thôn
399Huyện Hàm YênQuốc lộ 2 - Xã Đức NinhTừ giáp địa phận huyện Yên Sơn qua Km 19 - đến hết đất nhà ông Tiệp thôn 20500----Đất ở nông thôn
400Huyện Hàm YênĐường loại IV2401087248-Đất SX-KD đô thị
401Huyện Hàm YênĐường loại IV3201449664-Đất TM-DV đô thị
402Huyện Hàm YênĐường loại IV40018012080-Đất ở đô thị
403Huyện Hàm YênĐường loại III600330240138-Đất SX-KD đô thị
404Huyện Hàm YênĐường loại III800440320184-Đất TM-DV đô thị
405Huyện Hàm YênĐường loại III1.000.000550400230-Đất ở đô thị
406Huyện Hàm YênĐường loại II900480228108-Đất SX-KD đô thị
407Huyện Hàm YênĐường loại II1.200.000640304144-Đất TM-DV đô thị
408Huyện Hàm YênĐường loại II1.500.000800380180-Đất ở đô thị
409Huyện Hàm YênĐường loại I1.320.000660300138-Đất SX-KD đô thị
410Huyện Hàm YênĐường loại I1.760.000880400184-Đất TM-DV đô thị
411Huyện Hàm YênĐường loại I2.200.0001.100.000500230-Đất ở đô thị
5/5 - (1 bình chọn)


LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng phản hồi tại trang Liên hệ của Website hoặc qua email: support@lawfirm.vn
Có thể bạn quan tâm
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bình luận tại đây hoặc Hỗ trợ trực tiếp qua zalo: 0782244468x